Ghid informativ MEC în contextul COVID-19

Preambul

Informațiile publicate în această pagină vin în sprijinul elevilor, studenților, părinților și profesorilor, având la bază cele mai frecvente întrebări referitoare la desfășurarea activității în sistemul național de învățământ, în contextul pandemic pe care România îl traversează.

Continuitatea pedagogică și păstrarea comunicării specifice procesului de învățare sunt obiectivele asumate de Ministerul Educației în această perioadă.

 • Notă: Această pagină face obiectul unor actualizări periodice, în funcție de măsurile și deciziile adoptate de minister și instituțiile partenere.

***

I. Informații generale despre contextul epidemiologic 

II. Educația continuă în orice condiții

III. Încheierea mediilor în anul școlar 2019-2020

IV. Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VIII-a

V. Admiterea în învățământul liceal de stat 2020-2021

VI. Examenul național de Bacalaureat 2020

VI. Cadre didactice

 1. Mobilitate
 2. Definitivat
 3. Evoluție în cariera didactică

***

I. Informații generale despre contextul epidemiologic

1) Ce este starea de alertă?

Starea de alertă reprezintă răspunsul la o situație de urgență de amploare și intensitate deosebite, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporționale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia și necesare pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor iminente la adresa vieții, sănătății persoanelor, mediului înconjurător, valorilor materiale și culturale importante ori a proprietății.

În România, starea de alertă a fost instituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/15 mai 2020 pentru o perioadă de 30 de zile ca urmare a evoluției situației epidemiologice naționale și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Pe toată durata stării de alertă este obligatorie purtarea corectă a măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale și transportul în comun [ghid video]

► Ghid detaliat de informare (cele mai frecvente întrebări) privind starea de alertă în România

2) Ce este COVID-19?

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat numele oficial pentru boala virală care cauzează epidemia de coronavirus nou din 2019, identificat prima dată în Wuhan – China. Noul nume al bolii este „Coronavirus Disease 2019”, care se traduce „Boală coronavirus 2019” (abreviere: COVID-19). În particula COVID ‘CO’ desemnează corona, ‘VI’ desemnează virus, iar ‘D’ – disease (boală). Anterior, boala era numită „noul coronavirus – 2019” sau „2019-nCoV”.

Există mai multe tipuri de coronavirusuri umane, inclusiv unele care cauzează în mod curent infecții ușoare ale tractului respirator superior. COVID-19 e o boală nouă, cauzată de un coronavirus nou, care nu a fost descoperit anterior la oameni. Numele a fost selectat folosind Ghidul OMS (Organizația Mondială a Sănătății) de bune practici pentru numirea noilor boli infecțioase umane.

 Informații detaliate despre COVID-19 și sfaturi privind modalitățile de a vă proteja găsiți aici.

_________________________________________

II. Educația continuă în orice condiții

 • Plan de acțiune cu privire la reluarea activității în sistemul de educație după încetarea stării de urgență:

Priorități

 • Încheierea situațiilor școlare pentru toți elevii
 • Susținerea Evaluării Naționale, a Examenului de Bacalaureat și a Examenelor de certificare a competențelor profesionale pentru nivelul 3,4 și 5, conform Cadrului Național al Calificărilor, în condiții de siguranță pentru toți elevii.

Revenirea în unitățile de învățământ vizează doar elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a, anii terminali din școala profesională și școala postliceală, în condiții de siguranță. Începând cu data de 2 iunie, pentru o perioadă de două săptămâni, se vor realiza doar activități de pregătire și consiliere pentru examenele naționale, în contextul respectării măsurilor de prevenire:

 • accesul în instituții trebuie organizat astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate;
 • accesul este interzis persoanelor care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 grade Celsius – temperatura va fi măsurată la intrare;
 • suprafețele expuse vor fi dezinfectate și, de asemenea, vor fi evitate aglomerările de persoane.

► Informații suplimentareordin comun Ministerul Educației și Cercetării – Ministerul Sănătății.

 •  Învățarea on-line

Ministerul Educației și Cercetării a promovat o serie de măsuri operaționale pe termen scurt, cu respectarea strictă a principiilor de asigurare a calității și egalității de șanse, prioritare fiind sănătatea și siguranța tuturor celor implicați în sistemul de educație.

 • Cum învățăm/continuăm școala în această perioadă?

Până la data încheierii acestui an școlar, cursurile se desfășoară de acasă prin participarea la lecții asistate de tehnologie. Ministerul Educației și Cercetării a emis un ordin privind instrucțiunile pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line. Documentul precizează măsuri specifice pentru desfășurarea procesului de învățare on-line din învățământul preuniversitar.

► Model de ghid pentru învățarea on-line publicat de o unitate de învățământ  // Exemplu de bune practici: Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din București (fișier pdf)

 Informații utile pentru perioada de studiu on-line // Exemplu de bune practici: Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din București (fișier pdf)

 • Măsuri la nivelul Ministerului Educației și Cercetării

Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), operaționalizează portalul Digital pe educred.ro ca totalitate a platformelor de e-learning și a resurselor de învățare on-line asigurate și, după caz, validate și recomandate de Ministerul Educației și Cercetării.

Portalul Digital pe educred.ro conține o secțiune cu tutoriale și alte materiale de învățare, destinată formării și susținerii cadrelor didactice, în vederea proiectării, realizării, evaluării activităților de învățare on-line și gestionării activităților elevilor pe platforme de învățare on-line.

Ministerul Educației și Cercetării elaborează și diseminează, prin experții CNPEE, pe toată perioada suspendării cursurilor, resurse de antrenament de tip test și bareme de evaluare și de notare necesare pregătirii individuale pentru susținerea evaluării naționale a elevilor de clasa a VIII-a și a examenului național de bacalaureat.

 •   Măsuri la nivelul inspectoratelor școlare

Inspectoratele școlare monitorizează organizarea și desfășurarea activităților-suport pentru învățarea on-line în unitățile de învățământ din subordine. Vor colabora cu autoritățile administrației publice județene și locale în vederea asigurării echipamentelor informatice și a conectării la internet a unităților de învățământ. De asemenea, inspectoratele școlare vor monitoriza modul în care unitățile de învățământ completează în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIR) informațiile relevante pentru susținerea și îmbunătățirea accesului la învățare al beneficiarilor sistemului de educație.

 • Măsuri la nivelul unităților de învățământ preuniversitar

Conducerea unităților de învățământ stabilește, împreună cu cadrele didactice și profesorii diriginți, platformele, aplicațiile și resursele educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată. La nivelul unității de învățământ va fi realizat un program săptămânal care include activitățile de învățare on-line pentru fiecare disciplină de studiu, având în vedere o durată echilibrată a acestora. În plus, conducerea unităților de învățământ stabilește modalitatea de monitorizare a realizării activităților on-line de cadrele didactice și identifică și aplică modalități de susținere a activității pentru posibile cazuri speciale, inclusiv pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES);

► Informații suplimentareInstrucțiunea pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line

 • Cum se pregătesc elevii din clasa a VIII-a și a XII-a pentru Evaluarea Națională, respectiv Bacalaureat?

Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a care vor susține Evaluarea Națională, respectiv Bacalaureatul pot participa la sesiunile de pregătire a examenelor, programate în intervalul 2 -12 iunie. Aceste sesiuni se vor desfășura în unitățile de învățământ în conformitate cu măsurile de siguranță prevăzute de ordinul comun dintre Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății.

Măsuri de prevenire și protecție în sălile de clasă:

 • la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu va trebui să depășească 37,3 grade Celsius) de cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată de desfășurare a activității;
 • vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc);
 • se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), clanța ușii, mânerul de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide, înainte și după fiecare serie de elevi prezenți la activitățile de pregătire;
 • în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-Cov 2;
 • intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și alte încăperi, sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;
 • există permanent săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar.
 • În sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul față de altul
 • pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/localizarea fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul didactic/asistenții care asigură supravegherea vor dirija candidatul direct către locul destinat.

 Informații suplimentareordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății

 • Sunt obligatorii sesiunile de pregătire?

Prezența elevilor la cursurile de pregătire și consiliere este opțională și va fi decisă de părinți după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora.

 • Măsuri la nivelul inspectoratelor școlare județene/direcțiilor de sănătate publică
  • Direcțiile județene de sănătate publică întocmesc liste cu cadrele medicale desemnate (medic sau asistent medical) pentru acordarea asistenței medicale pentru fiecare unitate de învățământ
  • Inspectoratele școlare vor comunica săptămânal direcțiilor de sănătate publică rapoartele de monitorizare privind asigurarea condițiilor igienico-sanitare în cadrul unităților de învățământ.

_________________________________________

III. Încheierea mediilor în anul școlar 2019-2020

Încheierea situației școlare se poate realiza astfel:

a) nu se vor mai susține lucrările scrise pentru semestrul al II-lea (teze), iar mediile vor fi încheiate cu minimum două calificative/note.

b) pentru învățământul primar:

 • Situația 1: dacă elevul are cel puțin două note în semestrul al II-lea, dar activitatea sa on-line nu poate fi valorificată, atunci situația școlară semestrială se poate încheia doar cu aceste două calificative/note.
 • Situația 2: dacă elevul are cel puțin două calificative/note în semestrul al II-lea și i se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia și cu mai mult de două calificative/note. 
 • Situația 3: dacă elevul are doar o notă în semestrul al II-lea și nu i se poate valorifica activitatea desfășurată on-line, atunci a doua notă va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru.
 • Situația 4: dacă elevul are doar un calificativ/o notă în semestrul al II-lea și i se poate valorifica activitatea desfășurată on-line, atunci situația sa școlară semestrială se poate încheia cu cel puțin două note.
 • Situația 5: dacă elevul nu are niciun calificativ/nicio notă în semestrul al II-lea și nu i se poate valorifica activitatea on-line, atunci media semestrului I devine media anuală.
 • Situația 6: dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea și i se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia cu cel puțin două note.
 • Situația 7: dacă media primului semestru este mai mică decât 5 și nu poate fi valorificată activitatea on-line, cadrul didactic decide împreună cu elevul/părintele/susținătorul legal data la care acesta poate susține o lucrare scrisă/un proiect prin care să fie notat, iar nota la această evaluare devine media anuală.
 • Situația 8: dacă media primului semestru este mai mică decât 5 și se poate valorifica activitatea on-line, atunci media semestrului al II-lea poate fi încheiată cu cel puțin două note.

Important: Valorificarea activității on-line prin prin calificativ/notă se face cu acordul elevului sau cu acordul părintelui/susținătorului legal.

 • SITUAȚIA ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC

_________________________________________

IV. Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VIII-a

1) Se organizează sesiunea 2020 a EN VIII și care este calendarul?

Da. Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) – anul școlar 2019-2020 – vine cu următoarele completări și modificări:

 • Elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele conform unei proceduri speciale, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării. Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a EN VIII.
 • Noile programe de examen, valabile pentru acest an, sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.115/2020. 
 • Contestațiile pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
 • Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba.
 • Depunerea/transmiterea contestațiilor se va realiza în data de 22 iunie, între orele 16:00 – 19:00,respectiv 23 iunie, între orele 08:00 – 12:00.

► Informații suplimentareordin de modificare și completare a Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

_________________________________________

V. Admiterea în învățământul liceal de stat 2020-202

1. Calendarul de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

27 mai: afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională

2- 5 iunie: înscrierea pentru probele de aptitudini

15 iunie: EN VIII – proba scrisă la Limba și literatura română

17 iunie: EN VIII – proba scrisă la Matematică

18 iunie: EN VIII – proba scrisă la Limba și literatura maternă 

2-6 iulie: completarea opțiunilor în fișa de înscriere

10 iulie: repartizarea computerizată

► Calendarul detaliat al admiterii

2. Media de admitere

Media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la EN VIII (80%) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).

3. Ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii

În contextul epidemiologic actual, ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi organizate în unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare/telefon/e-mail/videoconferință. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se va face computerizat, într-o sesiune distinctă.

4. Informații despre admiterea în învățământul vocațional

​ ​

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale vor fi apreciate astfel:

 • la profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie – liceul Waldorf: aprecierea probelor de aptitudini se face prin note
 • la profilurile pedagogic și militar: aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis/respins.